Апперцепция пример: Репозиторий БГПУ: Недопустимый идентификатор

→ %d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f

Пример переведенного предложения: 3 Моисею было 80 лет. ↔ 3 Мұса 80 жаста еді.

  • Glosbe Translate

  • Google Translate

+ Добавить перевод Добавить

В настоящее время у нас нет переводов для %d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.

Добавить пример Добавить

Склонение Основа

3 Моисею было 80 лет.

3 Мұса 80 жаста еді.

jw2019

Сестра, которой 92 года, сказала: «Какая это радость — преданно прослужить Богу 80 лет и ни о чем не сожалеть, оглядываясь в прошлое!

Тоқсан екі жастағы әйел бауырлас былай деген: “Құдайға қызмет етуге арнаған арттағы 80

жыл өміріңе еш өкінішсіз қарау неткен мәртебе!

jw2019

Уже весной 1861 года 80 % управляемых демократами постов заняли республиканцы.

1861 жылдың көктемінде демократтар басқаруындағы орындардың 80 % -н республикалықтар отырды.

WikiMatrix

Участок в 102 гектара расположен в 80 километрах к северо-западу от ныне существующих зданий в Бруклине (Нью-Йорк), которыми Свидетели пользуются с 1909 года.

Көлемі 102 гектарды құрайтын аталмыш жер Ехоба куәгерлері 1909 жылдан бері қолданып келе жатқан Бруклиндегі ғимараттардың солтүстік-батысынан 80 шақырым жерде орналасқан.

jw2019

Сегодня старейшине, который навестил помазанника, уже 80 лет, и он с теплотой вспоминает чувство юмора, а также верность того брата.

Осы бауырластың хал-жағдайын сұраған ақсақалдың жасы бүгінде 80-нен асып отыр. Ол сол бауырластың адалдығы мен әзілдеп айтқан сөздерін сүйсіне есіне алып тұрады.

jw2019

СОКРОВИЩА ИЗ СЛОВА БОГА | ПСАЛМЫ 79—86

ҚҰДАЙ СӨЗІНДЕ ЖАТҚАН ҚАЗЫНА | ЗӘБҮР 79—86

jw2019

К настоящему моменту власти признали «экстремистскими» 80 религиозных публикаций Свидетелей Иеговы.

Қазіргі күнге дейін Ресей Федерациясы Куәгерлердің 80 діни әдебиетін “экстремистік” деп табуда.

jw2019

86 Притча о пропавшем сыне

86 Жоғалған ұл туралы астарлы әңгіме

jw2019

86 процентов участников одного опроса столкнулись с предательством со стороны того, кому они доверяли.

Бір сауалдама жауап берушілердің 86 пайызы сенген адамдарынан көңілдері қалғанын көрсетті

jw2019

Одним из центров шелководства Южного Кавказа, в 80-ых годах 19 века, являлся Ширван.

Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ Ресей империясына тек XVIII және XIX ғасырларда ғана қосылды.

WikiMatrix

Обычно содержит в себе около 80 страниц.

Комиссар қатысқан 80 шығармасы бар.

WikiMatrix

В воскресенье на собрание приходит от 50 до 80 человек.

Жексенбі күндері қауым кездесуіне 50—80 адам келеді.

jw2019

В наше время один мальчик к шести годам выучил больше 80 библейских стихов!

Қазіргі кезден мысал келтіретін болсақ, бір бала алты жасында-ақ 80нен аса Жазба орнын жатқа білетін болған.

jw2019

Вот уже 80 лет библиотеки села каждый день радушно открывают свои двери.

Библиографиясында кітапты жазу үшін 200-ден астам кітаптың пайдаланылғаны аталып өтіледі.

WikiMatrix

Моисею было 80 лет, когда Иегова дал ему важное поручение (Исход 7:7).

Мұса Ехобадан тапсырма алғанда, 80 жаста болатын (Мысырдан шығу 7:7).

jw2019

Начало 86

Бастама 86

jw2019

К 2006 году 80 % компьютеров сети Интернет использовало именно OpenSSH.

2006 жылы Интернет желісінің 80 % компьютерлері OpenSSH қолданды.

WikiMatrix

Поэтому стоит ли удивляться, что примерно 70—80 процентов всех лимфоцитов — важного компонента вашей иммунной защиты — находятся именно в кишечнике!

Сол себептен адамның иммундық жүйесінің басты құрамы болып саналатын лимфоцит жасушаларының 70-80 пайызы асқазан-ішек жолдарында орналасқаны таңғалдырмайды.

jw2019

Опрос, проведенный социологами Кристофером Бадером и Карсоном Менкеном, показал, «что в паранормальные явления верят 70—

80 процентов жителей США».

АҚШ-та белді әлеуметтанушы профессорлар жүргізген сауалнама бойынша, Америка халқының 70—80 пайызы табиғаттан тысқары күштің әйтеуір біреуіне нық сенетін болып шықты.

jw2019

По переписи 1897 года в Казахстане проживало 4,3 млн чел. — 4/5 составляли казахи (80 % населения, то есть 3,44 млн чел.).

1897 жылға халық санағы бойынша Қазақстанда 4,3 млн. адам тұрған — 4/5 қазақтар құраған (80 %-ы, яғни 3,44 млн адам).

WikiMatrix

Примерно 80% изображений и видео порномести были сняты самими изображёнными.

Баспа материалдарының арасында 80 % аналитикалық цифрлі мәліметтер және фотосүреттер құрайды.

WikiMatrix

80 Народ Бога покидает Вавилон

80 Құдай халқының Бабылдан шығуы

jw2019

Размышляя о будущем, не ограничивайтесь 70 или

80 годами, то есть обычной продолжительностью жизни человека.

Алайда жоспарыңызды адамның орташа жас ұзақтығы — жетпіс-сексен жылмен ғана шектеп қоймаңыз.

jw2019

Например, в таком густонаселенном городе, как Сан-Паулу (Бразилия), число убийств за последнее десятилетие сократилось примерно на 80 процентов.

Мысалы, халқы тығыз орналасқан Сан-Паулу қаласында (Бразилия) соңғы он жылда кісі өлтіру көрсеткіші 80 пайызға азайған.

jw2019

Женщина показала сохранившиеся у нее библейские публикации 70—80-х годов.

Сосын әже оларға 1970—1980 жылдары жинаған әдебиеттерін көрсетеді.

jw2019

Использование апперцепции

Результаты восприятия во многом опре­деляются прошлым опытом, интересами, знаниями человека. Эта зависимость называется апперцепцией. Чем богаче прошлый опыт человека, тем больше он видит в предмете. Более того, иногда человек может увидеть то, что хо­чет, даже в том случае, если в данный момент этого нет перед его глазами.

Поэтому, излагая новый материал по любому предмету, целесообразно апеллировать к жизненному опыту учеников соответствующего возраста, к тому, что им приходится наблюдать дома, на улице, в школе.

Необходимо учитывать и такую особенность проявления аппер­цепции в восприятии: новые впечатления в значительной степени могут стирать следы старых. Это предполагает выбор ограничен­ного числа наглядных пособий для одного учебного занятия, меж­ду демонстрацией которых должны быть оптимальные паузы (их длительность можно установить опытным путем).

Необходимым условием восприятия является выделение предмета из общего фона окру­жающей действительности, при этом каждая часть воспринимае­мого объекта зависит от того, в каком окружении она дана. На­пример, светлые предметы кажутся больше, чем такие же по размерам темные, цвет существенно меняется в зависимости от расстояния предмета до человека, вертикальные линии по сравне­нию с горизонтальными обычно переоцениваются и т.д.

В исследованиях установлено, что восприятие фигуры, пред­мета, особенно незнакомого, начинается с осмотра контура, за­тем уже различаются пропорции, отдельные детали. Эту зако­номерность необходимо учитывать при подготовке наглядного ма­териала. Любой рисунок, предмет, изображенный на чертеже, схеме, особенно сложный по структуре, должен иметь четко очер­ченный контур, что облегчает школьникам его восприятие. Луч­ше всего распознаются условные знаки, контур которых образован прямыми линиями. Это полезно использовать при изготовлении схем, таблиц и других наглядных пособий.

Очень помогает при восприятии контрастность, необычность предметов, для чего удачным средством является использование различных цветов, разной толщины и характера шрифта, опреде­ленное расположение рисунков на плакате, доске и пр. Недаром отметки обычно выставляются в тетради красными чернилами. Для изображения графиков (особенно в книгах) лучше использо­вать обратную контрастность – белые линии на черном фоне, так как это существенно увеличивает их различимость. Из контраст­ных цветов наибольшее значение имеют черный – белый и чер­ный – ярко-желтый.

Большое влияние на восприятие предмета оказывают и осо­бенности фона, характер восприятия элементов, окружающих предмет. Так, например, угол может казаться больше или меньше в зависимости от длины его сторон, а наличие координатной сет­ки снижает количество ошибок при чтении графиков. Известно, что если две фигуры соединены вместе, то они воспринимаются как одна большая фигура, особенно если одна из них хотя и проста и отчетлива, но составляет часть большего целого. Часть, включенная в целое, воспринимается иначе, чем расположенная отдельно.

Для обеспечения точности и полноты восприятия необходимо правильно выбирать и место размещения информации: главный материал должен располагаться в центре. Так, домашнее задание лучше записывать с краю в углу доски (целесообразно в одном и том же месте), материал для повторения – на откидных досках, а новый материал, основные понятия, теоремы – в центре доски.

Большую роль при организации учебного процесса, изготов­лении наглядных пособий, оформлении доски может сыграть зна­ние так называемых “законов гештальта”, сформулированных в гештальтпсихологии – одном из научных направлений, сторонники которого много внимания уделяли именно психологии восприя­тия.

“Законы гештальта” можно считать важными факторами восприятия, обеспечивающими выделение фигуры, предмета из фона. Наиболее общим законом гештальт теории является закон “хорошей формы” (или прегнантности), означающий тенденцию воспринимаемого образа принимать всегда “хорошую” форму, т.е. законченную, простую, упорядоченную.

Было предложено более 100 “законов гештальта”, но к наиболее существенным из них, по мнению одного из ведущих представи­телей этого научного направления М.Вертгемера (1880-1943), можно от­нести следующие:

1. Фактор сходства. Фигуры, сходные по каким-либо элемен­там (цвету, величине, форме и пр.), в восприятии объединяются и группируются.

2. Фактор близости. Близко расположенные фигуры обычно объединяются.

3. Фактор “общей судьбы”. Фигуры могут объединяться об­щим характером изменений, наблюдаемых в них.

4. Фактор “хорошего продолжения”. Из двух пересекающихся или касающихся линий выбирают линии с меньшей кривизной.

5. Фактор замкнутости. Замкнутые фигуры воспринимаются лучше.

6. Фактор группировки без остатка. Несколько фигур старают­ся сгруппировать таким образом, чтобы не осталось ни одной стоящей отдельно фигуры.

Кроме того, к законам гештальтпсихологии относят фактор объективной установки (если структура фигуры уже сформирова­лась, то все остальные воспринимаются как ее продолжение) и фактор прошлого опыта (апперцепции), которые мы рассмотрели выше.

Организация урока требует учета названных закономерно­стей. В каждый момент, как для учителя, так и для учеников что-то является предметом, а что-то – фоном восприятия, и нужно уметь управлять динамикой предмета и фона восприятия. Ответ ученика при наличии постоянного гула в классе воспринимается другими учащимися как фон, но этот же ответ при полной тишине может обеспечить высокую продуктивность восприятия школь­ников.

Важным средством управления динамикой предмета и фона является речь. Основные мысли, выводы следует подчеркивать интонацией, изменением громкости, отделять одну мысль, одно положение от другого паузами и т. д.

Легче выделить предмет из фона, если предварительно озна­комиться с предметом. Так, для того чтобы учащиеся могли са­мостоятельно разобраться в структуре художественного произве­дения, их нужно предварительно ознакомить с различными прие­мами композиции. Для того чтобы школьник мог самостоятельно построить чертеж какой-то детали, его нужно познакомить с общими принципами построения чертежей, с различными видами проекций.

Заметим, что специальное выделение предмета из фона иногда мешает продуктивной деятельности. Так, резкое замечание, сде­ланное кому-то из учеников во время выполнения классом само­стоятельной или контрольной работы, отвлекает всех остальных, может стать причиной ошибок. Поэтому при выполнении работы, требующей концентрации внимания, следует постараться обеспе­чить спокойный фон, без контрастного изменения обстановки. Лучше подойти к этому ученику и молча указать ему на ошибку, или сделать ему шепотом замечание, или просто остановиться около него. Это возымеет большее действие, чем громкий окрик.

Не меньшую роль эта закономерность может играть и в орга­низации наглядной информации. Здесь необходима так называемая “редкая развеска”, чтобы отдельные экспонаты, стенды, кар­тины были отделены друг от друга пустым пространством, а так­же периодическая смена экспозиций.

Тематический апперцептивный тест | Encyclopedia.com

Определение

Цель

Меры предосторожности

Описание

Результаты

Ресурсы

Тематический апперцептивный тест, или ТАТ, представляет собой проективную меру, предназначенную для оценки мышления, способности к наблюдению, моделей поведения человека. эмоциональные реакции на неоднозначные тестовые материалы. В случае ТАТ неоднозначные материалы состоят из набора карточек, на которых изображены человеческие фигуры в различных условиях и ситуациях. Испытуемому предлагается рассказать исследователю историю о каждой карточке, включающую следующие элементы: событие, изображенное на картинке; что к этому привело; что чувствуют и думают герои картины; и исход события.

Поскольку ТАТ является примером -проективного -инструмента, т. е. он предлагает субъекту проецировать свои привычные модели мышления и эмоциональные реакции на картинки на карточках, многие психологи предпочитают не называть его « test», потому что подразумевает наличие «правильных» и «неправильных» ответов на вопросы. Они считают термин «методика» более точным описанием ТАТ и других проективных оценок.

Индивидуальные оценки

ТАТ часто назначают отдельным лицам как часть батареи или группы тестов, предназначенных для оценки личности. Считается, что он эффективен для получения информации о взглядах человека на мир и его или ее отношении к себе и другим людям. По мере того, как люди, сдающие ТАТ, просматривают различные карточки с историями и рассказывают истории о картинках, раскрывают свои ожидания от отношений со сверстниками, родителями или другими авторитетными фигурами, подчиненными и возможными романтическими партнерами. Помимо оценки содержания рассказов, которые рассказывает испытуемый, экзаменатор оценивает манеру поведения испытуемого, тембр голоса, позу, колебания и другие признаки эмоционального отклика на ту или иную сюжетную картину. Например, человек, которого встревожила определенная картина, может сделать замечание по поводу художественного стиля изображения или сказать, что ему или ей не нравится изображение; это способ избежать рассказа об этом.

ТАТ часто используется для индивидуальной оценки кандидатов на работу в областях, требующих высокой степени навыков общения с другими людьми и/или способности справляться с высоким уровнем психологического стресса, таких как правоохранительные органы, военные руководящие должности, религиозные министерство, образование, дипломатическая служба и т. д. Хотя ТАТ не следует использовать при дифференциальной диагностике психических расстройств, ее часто назначают лицам, которым уже был поставлен диагноз, чтобы сопоставить их с типом .0025 психотерапия лучше всего подходит для их личностей. Наконец, ТАТ иногда используется в судебно-медицинских целях для оценки мотивов и общего отношения лиц, обвиняемых в насильственных преступлениях. Например, ТАТ недавно был применен к 24-летнему мужчине, находящемуся в тюрьме за серию убийств на сексуальной почве. Результаты показали, что его отношение к другим людям не только выходит за рамки нормы, но и похоже на отношение других лиц, признанных виновными в совершении того же вида преступления.

ТАТ может проводиться повторно человеку как способ измерения прогресса в психотерапии или, в некоторых случаях, чтобы помочь терапевту понять, почему лечение кажется застопорившимся или заблокированным.

Исследования

Помимо применения в индивидуальных оценках, ТАТ часто используется для исследования конкретных аспектов человеческой личности, чаще всего потребности в достижениях, страха неудачи, враждебности и агрессии, а также межличностных объектных отношений. «Объектные отношения» — это фраза, используемая в психиатрии и психологии для обозначения способов, которыми люди усваивают свои отношения с другими людьми, и эмоционального тона этих отношений. Исследования объектных отношений с использованием ТАТ исследуют множество различных тем, в том числе степень эмоциональной вовлеченности людей в отношения с другими; их способность понимать сложности человеческих отношений; их способность различать свою точку зрения на ситуацию и точки зрения других участников; их способность контролировать агрессивные импульсы; проблемы с самооценкой; и вопросы личной идентичности. Например, в одном недавнем исследовании сравнивались ответы на ТАТ группы пациентов психиатрического стационара с диагнозом диссоциативные расстройства с ответами группы недиссоциативных стационарных пациентов, чтобы расследовать некоторые разногласия по поводу диссоциативного расстройства личности (ранее называвшегося множественным расстройством личности).

Студенты, изучающие медицину, психологию или другие области, которые учатся проводить и интерпретировать ТАТ, получают подробные инструкции о ряде факторов, которые могут повлиять на реакцию человека на карточки с историями. В целом им рекомендуется быть консервативными в своих интерпретациях и ошибаться «в сторону здоровья», а не в сторону психопатологии при оценке ответов испытуемого. Кроме того, 1992 Этический кодекс Американской психологической ассоциации требует, чтобы экзаменаторы были осведомлены о культурных и социальных различиях и несли ответственность за интерпретацию результатов теста с учетом этих различий.

Эксперты по использованию ТАТ рекомендуют получить личную и медицинскую историю субъекта перед проведением ТАТ, чтобы иметь некоторый контекст для оценки того, что в противном случае могло бы показаться ненормальным или необычным ответом. Например, частые упоминания о смерти или горе в рассказах не было бы особенно удивительным от субъекта, который недавно потерял тяжелую утрату. Кроме того, ТАТ не следует использовать в качестве единственного экзамена при оценке личности; его следует сочетать с другими собеседованиями и тестами.

Культурные, гендерные и классовые вопросы

Большое количество исследований, в которых использовался ТАТ, показали, что культурные, гендерные и классовые вопросы должны приниматься во внимание при определении того, является ли конкретная реакция на карточку истории «ненормальной». Строго говоря, или это может быть нормальным ответом человека в определенной группе. Например, на карточке с надписью 6GF изображена молодая женщина, которая сидит и поворачивается к мужчине постарше, который стоит позади нее и курит трубку.

Большинство субъектов мужского пола не реагируют на это изображение как предполагающее агрессию, но большинство субъектов женского пола расценивают его как очень агрессивное изображение с неприятным оттенком навязчивости и опасности. Многие исследователи рассматривают гендерные различия в ответах на эту карту как отражение общего дисбаланса власти между мужчинами и женщинами в обществе в целом.

Раса — еще одна проблема, связанная с карточками историй ТАТ. В оригинальных карточках, созданных в 1935 году, фигурировали кавказские персонажи. Уже в 1949 исследователи, проводившие ТАТ афроамериканцам, спросили, повлияет ли раса фигурок на карточках на ответы испытуемых. В новых наборах карточек историй ТАТ представлены фигуры, представляющие более широкий спектр рас и этнических групп. Однако по состоянию на 2002 год было неясно, улучшает ли способность субъекта идентифицировать себя с расой персонажей на карточках историй результаты оценки ТАТ.

Множественность систем оценки

Одной из мер предосторожности, необходимой при общей оценке ТАТ, является отсутствие нормативной системы оценки ответов. Первоначальная система подсчета очков, разработанная в 1943 Генри Мюррея, одного из авторов ТАТ, попытался учесть каждую переменную, которую он измеряет. Система подсчета очков Мюррея требует много времени и громоздка, и в результате более поздние интерпретаторы мало использовали ее. С тех пор были введены другие системы оценки, которые фокусируются на одной или двух конкретных переменных, например, враждебности или депрессии. Хотя эти системы более практичны для клинического использования, им не хватает полноты. Ни одна система, используемая в настоящее время для оценки ТАТ, не получила широкого распространения. Основным недостатком любой системы подсчета баллов при оценке ответов на карточки историй ТАТ является то, что информация, не имеющая отношения к этой конкретной системе, просто теряется.

Компьютерная оценка

Недавний предмет разногласий в интерпретации ТАТ касается использования компьютеров для оценки ответов. Хотя компьютеры изначально использовались только для оценки тестов с простыми ответами «да/нет», вскоре они стали применяться для интерпретации проективных показателей. Компьютеризированная система для интерпретации теста Роршаха была разработана еще в 1964 году. По состоянию на 2002 год компьютеризированных систем для оценки ответов на ТАТ не существовало; однако пользователи ТАТ должны знать о противоречиях в этой области. Компьютеры имеют два основных ограничения для использования с ТАТ: первое заключается в том, что они не могут наблюдать и записывать тон голоса испытуемого, зрительный контакт и другие аспекты поведения, которые может отметить человек-исследователь. Во-вторых, компьютеры не подходят для интерпретации необычных профилей субъектов.

ТАТ — одна из старейших постоянно используемых проективных мер. Он стал самым популярным проективным методом среди англоязычных психиатров и психологов и лучше принят клиницистами, чем метод Роршаха.

История ТАТ

ТАТ была впервые разработана в 1935 году Генри Мюрреем, Кристианой Морган и их коллегами из Гарвардской психологической клиники. В ранних версиях ТАТ Морган была указана в качестве первого автора, но в более поздних версиях ее имя не упоминалось. Одно из противоречий вокруг истории ТАТ касается длительных и полных конфликтов внебрачных отношений между Морганом и Мюрреем и их усиление предрассудков, существовавших в 1930-х годах против женщин в академической психологии и психиатрии.

Однако общепризнано, что основная идея ТАТ принадлежит одному из студентов Мюррея. Студентка упомянула, что ее сын выздоравливал от болезни, вырезая картинки из журналов и сочиняя по ним рассказы. Студент задавался вопросом, можно ли использовать подобные картинки в терапии, чтобы проникнуть в природу фантазий пациента.

Администрация

ТАТ обычно проводится людям в тихой комнате, где их никто не прерывает и не отвлекает. Испытуемый сидит на краю стола или парты рядом с исследователем. Экзаменатор показывает испытуемому серию карточек с историями, взятых из полного набора из 31 карточки ТАТ. Обычное количество карточек, показываемых субъекту, составляет от 10 до 14, хотя Мюррей рекомендовал использовать 20 карточек, вводимых в течение двух отдельных одночасовых сеансов с субъектом. Первоначальная 31 карта была разделена на три категории: для использования только с мужчинами, только с женщинами или для использования с субъектами любого пола. В последнее время практика отошла от использования отдельных наборов карточек для мужчин и женщин.

Затем субъекту дается указание рассказать историю о изображении на каждой карточке с конкретными инструкциями включить описание события на изображении, событий, которые привели к событию, мыслей и чувств людей в кадре. картина и результат рассказа. Экзаменатор кладет карточки стопкой лицевой стороной вниз перед собой и дает их

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Апперцепция —Процесс понимания через связь с предыдущим опытом. Этот термин был придуман одним из авторов ТАТ, чтобы подчеркнуть тот факт, что люди не «воспринимают» карты историй в вакууме; скорее, они строят свои истории на основе прошлого опыта, а также нынешних личностных качеств.

Батарея — Ряд отдельных предметов (таких как тесты), используемых вместе. В психологии — группа или серия тестов, проводимых с общей целью, например, для оценки личности или измерения интеллекта.

Судебно-медицинская экспертиза — Относится к процессуальным действиям или доказательствам, используемым в судах.

Идиографический — Подход к интерпретации результатов проективного теста в контексте истории болезни отдельного субъекта.

Nomothetic — Подход к интерпретации результатов проективного теста, в котором ответы испытуемого сравниваются с нормативной выборкой сравнения.

Объектные отношения — В психологии фраза, которая относится к тому, как субъект описывает отношения с другими людьми в своем окружении, а также к тому, как он или она усвоили межличностные отношения.

Проективный тест или проективная мера — Тип психологической оценки, которая оценивает модели мышления, наблюдательность, чувства и отношения человека на основе ответов на неоднозначные тестовые материалы. Проективные меры не предназначены для диагностики психических расстройств, хотя они часто используются в исследованиях исходов для сравнения эффективности различных форм психотерапии.

Тест Роршаха — Обычно проводимая проективная мера, при которой испытуемых просят описать серию черных или цветных чернильных пятен.

субъектов по одной и просит субъекта класть каждую карту лицевой стороной вниз по мере завершения истории. Администрация TAT обычно занимает около часа.

Запись

Первоначальная практика Мюррея заключалась в том, чтобы делать от руки записи ответов субъекта, включая его или ее невербальное поведение. Исследования показали, однако, что большое количество важного материала теряется, когда заметки записываются таким образом. В результате некоторые экзаменаторы теперь используют магнитофон для записи ответов испытуемых. Другой вариант заключается в том, чтобы попросить испытуемого записать свои ответы.

Интерпретация

Существует два основных подхода к интерпретации ответов на ТАТ, называемые номотетической и идиографической соответственно. Номотетическая интерпретация относится к практике установления норм для ответов субъектов определенного возраста, пола, расы или уровня образования и последующего измерения ответов данного субъекта по этим нормам. Идиографическая интерпретация относится к оценке уникальных особенностей взгляда субъекта на мир и отношения. Большинство психологов классифицировали бы ТАТ как более подходящую для идиографической, чем номотетической интерпретации.

При интерпретации ответов на ТАТ экзаменаторы обычно сосредотачивают свое внимание на одной из трех областей: содержание историй, которые рассказывает испытуемый; эмоциональный тон рассказов; или поведение субъекта помимо ответов. Это поведение может включать вербальные замечания (например, комментарии о том, что вы испытываете стресс из-за ситуации или не умеете хорошо рассказывать), а также невербальные действия или знаки (покраснение, заикание, ерзание на стуле, трудности с установлением зрительного контакта с экзаменатором и т. д.). .) Содержание рассказа обычно раскрывает отношения субъекта, его фантазии, желания, внутренние конфликты и взгляд на внешний мир. Структура рассказа обычно отражает чувства субъекта, его представления о мире и лежащее в его основе отношение оптимизма или пессимизма.

Результаты ТАТ следует интерпретировать в контексте личной истории субъекта, возраста, пола, уровня образования, рода занятий, расовой или этнической принадлежности, родного языка и других характеристик, которые могут иметь значение. «Нормальные» результаты трудно определить в таком сложном мультикультурном обществе, как современные Соединенные Штаты.

КНИГИ

Аронов, Эдвард, Ким Альтман Вайс и Марвин Резник-офф. Практическое руководство по тесту тематической апперцепции: ТАТ в клинической практике. Филадельфия, Пенсильвания: Тейлор и Фрэнсис, 2001.

Дана, Ричард Х. «Тематический апперцептивный тест». В Международной энциклопедии психиатрии, психологии, психоанализа и неврологии , vol. 11, под редакцией Бенджамина Б. Вольмана. Нью-Йорк: Aesculapius Publishers, Inc., 1977.

Дуглас, Клэр. Перевести эту тьму: жизнь Кристианы Морган. Нью-Йорк: Саймон и Шустер, 1993.

Гейзер, Лон и Моррис И. Стейн. Образы, вызывающие воспоминания: тест тематической апперцепции и искусство проецирования. Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация, 1999.

Свитленд, Р. К., доктор философии, и Д. Дж. Кейзер, доктор философии, ред. Тесты : исчерпывающий справочник для оценок в психологии, образовании и бизнесе. 2-е издание. Канзас-Сити, Канзас: Test Corporation of America, 1986.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Пика М. и другие. «Ответы диссоциативных пациентов на тест тематической апперцепции». Журнал клинической психологии 57 (июль 2001 г.): 847-864.

Porcerelli, J. H. и другие. «Объектные отношения и механизмы защиты психопата, совершившего серийное сексуальное убийство: анализ ТАТ». Journal of Personality Assessment 77 (август 2001 г.): 87–104.

Schultheiss, O.C., and J.C. Brunstein. «Оценка неявных мотивов с помощью исследовательской версии ТАТ: профили изображений, гендерные различия и отношения к другим личностным показателям». Journal of Personality Assessment 77 (август 2001 г.): 71–86.

ОРГАНИЗАЦИИ

Американская психологическая ассоциация. 750 First Street, NE, Washington, DC 20002. (800) 374-2721. Веб-сайт: http://www.apa.org

Ребекка Дж. Фрей, доктор философии.

апперцепция в предложении и примерах предложений

1) Йога абсолютна как для апперцепции так и для тела.

2) Нарушение апперцепции наблюдается в бредовых состояниях.

3) Тематическая апперцепция , по крайней мере, сделана грамотно.

4) В неокантианстве единство апперцепции имеет еще психологическое значение.

5) Апперцепция сыграла ключевую роль в образовательной теории Гербарта.

6) Апперцепция и самоидентификация управленческой и подчиненной экспертизы.

7) Выгодное бистро дела не заброшены апперцепция в выборе еды.

8) И «всякая субъективность со всем отражением истекает в спонтанности апперцепция .

9) В тематическом тесте апперцепция Чарли показывают изображения людей.

10) Тематический тест апперцепции (ТАТ) обычно используется для оценки мотивов.

11) Примеры таких тестов включают тест Роршаха и Тематический тест апперцепции .

12) Философ Готфрид Вильгельм Лейбниц ввел понятие апперцепции в этот философский подход к вниманию.

13) Тематический тест апперцепции (ТАТ) – это проективный психологический тест.

14) Но в отличие от Канта нет «я», обеспечивающего трансцендентальное единство апперцепции .

15) Этот паралогизм ошибочно принимает единство апперцепции за единство неделимой субстанции, называемой душой.

примеры предложений с

апперцепцией

16) Существует много трудностей, связанных с применением традиционных оценок достоверности и надежности к Тематике апперцепция Тест.

17) Согласно Канту, трансцендентальное эго — «Трансцендентальное Единство апперцепции » — также непознаваемо.

18) Исследование всех трех должно дать вам достоверную информацию и здоровое восприятие того, что сделал Интернет.

19) Создатели фильма сделали все возможное, чтобы сделать сложные эзотерические термины более понятными с помощью образов и апперцепции .

20) В последние годы никосиец каждым своим участием шокирует, электризует и провоцирует восприятие публики.

21) А. Л. Волынский, знакомый Успенского в России, упомянул Успенскому, что именно это имел в виду профессор Вундт под апперцепцией .

22) Уточняли показатели мотивации посредством контент-анализа образного мышления с использованием, например, Тематического апперцептивного Теста.

23) В первоначальном описании Гуссерля это было сделано своего рода апперцепцией , построенной на переживаниях вашего собственного живого тела.

24) Особое место среди них занимает презентация «вызывающих воспоминания картинок» под названием «Т. А.Т.» (Тематический тест на апперцепцию ) широко используется в Соединенных Штатах.

25) Это отношение ясно у Канта; синтетическое единство апперцепции лежит в основе единства его принципов разума.

26) Другая — внутренняя воля, в которой находится сияющий свет и ясное, непосредственное восприятие единственной истинной реальности за всем внешним видом.

27) Как он ни старается, он не видит ни картинок в кляксах «сырого шока», ни сюжетов в сценах Тематического апперцептивного Теста.

28) В частности, его интересовала природа апперцепции — точки, в которой восприятие занимает центральный фокус сознательного осознания.

Как использовать
апперцепция в предложении

Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент, который не отражает мнения или политику нашего веб-сайта. Пожалуйста, сообщите нам о неуместных предложениях:
Этот сайт предназначен для того, чтобы научить вас английским словам в контексте словосочетаний с помощью примеров предложений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *