Работа над памылкамі па беларускай мове памятка: купить в Минске в интернет-магазине — OZ.by

Содержание

For Flip_Жыліч_Памятка па рабоце над памылкамі па беларускай мове Pages 1 — 8 — Flip PDF Download

Мінск “Адукацыя і выхаванне” 2019

ПАМЯТКА ПА РАБОЦЕ НАД ПАМЫЛКАМІ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Мэта дадзенага дапаможніка — дапамагчы правесці работу над па- мылкамі. Традыцыйна настаўнік на палях абазначае памылку (I — арфаграфіч- ная памылка, V — пунктуацыйная памылка, Н — нягрубая памылка). Пры выкарыстанні гэтай памяткі на палях выстаўляецца яшчэ і нумар арфаграмы, для таго каб лягчэй было знайсці яе ў памятцы. Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка (дома пры дапамозе бацькоў), а затым самастойна выпраўляе памылкі. Структура памяткі: 1. Пасля кожнага нумара арфаграмы вучань чытае, што трэба зрабіць. 2. Рубрыка “Рабі так” падказвае, як трэба зрабіць, г. зн. дае ўзор ра- боты ў сшытку. 1

3.

У рубрыцы “Запомні!” вучню прапануецца ўспомніць або выву- чыць правіла напісання дадзенага слова. Памятка складаецца з 26 пунктаў. Пачынаецца яна з простых пра- віл, з якімі дзеці знаёмяцца ў I—II класах. Гэта напісанне вялікай літа- ры ў словах, правапіс о, э, а; е, ё, я і інш. У III—IV класах колькасць вывучаных правіл павялічваецца — пра- вапіс прыставак, напісанне не з дзеясловамі і інш. Рэгулярнае выкарыстанне памяткі дапаможа добра засвоіць правілы правапісу. 2

3. ВЯЛІКАЯ ЛІТАРА Ў ПАЧАТКУ СКАЗА. Напішы сказ правільна. Прыдумай і запішы яшчэ адзін сказ, пад- крэслі вялікую літару. Рабі так: Узняўся вецер. Паліў дождж. Запомні! Першае слова ў сказе пішацца з вялікай літары. 4. ВЯЛІКАЯ ЛІТАРА Ў СЛОВАХ. Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі вялікую літару. Рабі так: Васіль, Вольга, Янка. Або: Нёман, Днепр, Свіслач. Запомні! Імёны, імёны па бацьку і прозвішчы пішуцца з вялікай лі- тары: Пётр Ільіч Клімук.

Мянушкі жывёл пішуцца з вялікай літары: кот Цішка, курыца Чубатка. 4

Назвы краін, гарадоў, вёсак, вуліц, рэк, азёр, мораў пішуцца з вялі- кай літары: рака Пціч, горад Полацк, возера Нарач. 5. ПЕРАНОС СЛОЎ. Напішы слова правільна, падзяляючы яго для пераносу. Запішы яшчэ тры словы, падзяляючы іх для пераносу. Рабі так: асі-на, лі-лея, агу-рок. Запомні! Адну літару нельга пакідаць на радку ці пераносіць на дру- гі радок: пяю, юнак. Літары й, ў, ь, а таксама апостраф пры пераносе нельга аддзяляць ад папярэдняй літары: пай-шлі, роў-ны, праў-нук, міль-ён, пад’-езд. Пры пераносе слоў з падоўжанымі зычнымі можна адну літару пакі- нуць на радку, а другую перанесці, а можна перанесці адразу абедзве літары: гал-лё, га-ллё, падарож-жа, падаро-жжа, суд-дзя, су-ддзя. Пры пераносе слоў літары дз, дж падзяляць нельга: сту-дзень, ся-джу. 5

6. СЛОЎНІКАВЫЯ СЛОВЫ. Напішы слова правільна, падзялі яго на склады, пастаў націск. Рабі так: дрымучы, дры-му-чы. Запомні! Напісанне гэтых слоў трэба запомніць ці паглядзець у слоўніку. 7. ПРАВАПІС Ў. Напішы слова або словазлучэнне правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі галосную перад ў. Рабі так: маляваў, чытаў, дрэўца. Або: жыве ў лесе, хацелася ўбачыць. Запомні! Літара ў пішацца заўсёды пасля галосных у сярэдзіне слова, у канцы і ў пачатку, калі папярэдняе слова заканчваецца на галосную: лоўка, пайшоў ва ўнівермаг, пакаціўся ўніз. Пасля знакаў прыпынку пішацца толькі у. Літара ў не бывае вялікай: вуліца Усходняя, балерына Уланава. 6

8. ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ О, Э, А. Напішы слова правільна. Запішы, ад якога слова яно ўтварылася, па- стаў націск. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла. Рабі так: дамы — дом, гарады — горад, бары — бор. Або: рака — рэкі, шаптаць — шэпчуць, цана — цэны. Запомні! У беларускай мове галосныя о і э могуць быць толькі пад на- ціскам.

Не пад націскам на іх месцы пішацца літара а. Словы-выключэнні: тэатр, ордэн, гардэроб, тэлефон, інтэрнэт, дэталь і інш. 9. ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ Е, Ё, Я. Напішы слова правільна, пастаў яго ў множны лік, абазнач на- ціскныя склады. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла. Рабі так: сяло — сёлы, вярба — вербы, зямля — землі. 7

Прапануем таксама: Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства “Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”. УНП 100626241. Памятка по работе над ошибками по русскому языку Сост. Н. А. Жилич 84 × 60 1/16 (20 × 14,5 см), 24 с. pshop.by Памятка по математике ЧЕЛОВЕК И МИР для начальной школы Памятка для начальной школы Сост.

Г. М. Федорович Сост. Е. И. Левитина 84 × 60 1/16 (20 × 14,5 см), 32 с. 84 × 60 1/16 (20 × 14,5 см), 32 с. В пособии систематизированы Пособие содержит схемы, рисунки, таб­­­ прав­­­ила и понятия основных разде­ лиц­­ ы, которые облегчают запоминание изу­ лов начального курса математики. Ма­­­ ченного и помогают комплексн­о воспри­ териал изложен в доступной форме. нимать пройденный материал. Каждое правило сопровождается по­­­ дробно разобранными примерами. Может быть использовано при подго­ товке к тематическому контролю.


Блог учителя начальных классов Марцинкевич Ирины Ивановны

ПАМЯТКА ПА РАБОЦЕ НАД ПАМЫЛКАМІ 

ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

1. ПРОПУСК, ЗАМЕНА ЛІТАР.
Напішы слова правільна, падкрэслі літару, пастаў націск.
Запішы слова яшчэ раз, падзяляючы яго на склады.
Рабі так: Маліна, ма-лі-на.
2.ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў КАНЦЫ СКАЗА.
Напішы сказ, пастаў патрэбны знак, падкрэслі яго. Запішы яшчэ адзін сказ з такім знакам.
Рабі так: Прыляцела ластаўка. Прашумела навальніца. Або: Якая прыгажосць! Гэта ж вавёрка! 
3.ВЯЛІКАЯ ЛІТАРА Ў ПАЧАТКУ СКАЗА.
Напішы сказ правільна. Прыдумай і запішы яшчэ адзін сказ, падкрэслі вялікую літару.
Рабі так: Узняўся вецер. Паліў дождж.
4.ВЯЛІКАЯ ЛІТАРА Ў СЛОВАХ.
Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі вялікую літару.
Рабі так: Васіль, Вольга, Янка. Або: Нёман, Днепр, Свіслач.
5. ПЕРАНОС СЛОЎ.
Напішы слова правільна, падзяляючы яго на склады для пераносу. Запішы яшчэ тры словы, падзяляючы іх для пераносу.
Рабі так: Асі-на, сяб-роў-ка, аб’-ява, агу-рок.
Запомні! Літары й, ў, ь і апостраф ‘ пры пераносе нельга аддзяляць ад папярэдняй літары: пай-шлі, роў-ны, кань-кі, бур’-ян.
Пры пераносе слоў літары дз, дж, падзяляць нельга: сту-дзень, ся-джу.
6.СЛОЎНІКАВЫЯ СЛОВЫ.
Напішы слова правільна, падзялі яго на склады. пастаў націск.
Рабі так: Дрымучы, дры-му-чы.
7.ПРАВАПІС Ў.
Напішы слова або словазлучэнне правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла. Падкрэслі галосную перад ў.
Рабі так: Маляваў, чытаў, дрэўца. Або: Жыве ў лесе, хацелася ўбачыць.
Запомні! Літара ў не бывае вялікай: вуліца Усходняя, балерына Уланава.
8.ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ О, Э, А.
Напішы слова правільна. Запішы, ад якога слова яно ўтварылася, пастаў націск. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла.
Рабі так: Дамы – дом, гарады – горад, бары – бор. Або: Рака – рэкі, шаптаць – шэпчуць, цана – цэны.
Запомні! У беларускай мове галосныя о, э могуць быць толькі пад націскам. не пад націскам на іх месцы пішацца а. Словы-выключэнні: тэлеграма, тэатр, дэталь, ордэн, гардэроб, тэлефон, тэлевізар, інтэрнэт, тэлеграф, і інш.
9.ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ Е, Ё, Я.
Напішы слова правільна, пастаў яго ў множны лік, абазнач націск. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла.
Рабі так: Сяло – сёлы, вярба – вербы, зямля – землі.
Запомні! У беларускай мове замест літар е,ё ў першым складз перад націскам пішацца я.
Словы-выключэнні: медаль, метро,метал, мелодыя, пенал, секунда, спектакль, аперацыя, герой, кефір, кераміка, бензін балерына, Бетховен, Еўропа, Егіпет, Палесціна.
Трэба памятаць, што ў другім складзе перад націскам літара е не замяняецца на я: ле-са-вік, ле-дзя-ны.
10. ПАРНЫЯ ЗВОНКІЯ І ГЛУХІЯ ЗЫЧНЫЯ.
Напішы слова правільна, падбяры праверачнае. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла.
Рабі так: Грыб – грыбы, плод – плады, нізкі – нізенькі.
Запомні! Напісанне слоў з парнымі зычнымі на канцы слова і перад глухімі зычнымі трэба правяраць. Для гэтага неабходна такім чынам змяніць слова, каб пасля зычнага стаяў галосны.
11.АБАЗНАЧЭННЕ МЯККАСЦІ ЗЫЧНЫХ НА ПІСЬМЕ МЯККІМ ЗНАКАМ.
Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі зычную разам з ь.
Рабі так: Вугаль, рысь, канькі, бульба.
Запомні! Мяккасць зычных гукаў абазначаецца на пісьме ь (мяккім знакам), а таксама літарамі е. ё, ю, я.
13.ЗЫЧНЫЯ Ж, ДЖ, Ч, Ш, Р І ГАЛОСНЫЯ ПАСЛЯ ІХ.
Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі зычную разам з галоснай.
Рабі так: Вожык, жалеза, жоўты.
Запомні! У беларускай мове зычныя ж, дж, ч, ш, р – зацвярдзелыя, яны заўсёды вымаўляюцца цвёрда. Пасля іх пішуцца галосныя а, о, у, э, ы.
14 ПРАВАПІС Д – ДЗ.
Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі зычную разам з галоснай.
Рабі так: Дзень, дзеці, адзіны.
Запомні! У беларускай мове гук [д] заўсёды цвёрды, а гук [дз’] – мяккі. Пасля д пішуцца літары а, о, у, ы, пасля дз – літары я, е, ё, ю, ь.
15.ПРАВАПІС Т – Ц.
Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі зычную разам з галоснай.
Рабі так: Ляцеў, цень, ціха.
Запомні! У беларускай мове гук [т] заўсёды цвёрды, а гук [ц’] – мяккі . Пасля т пішуцца літары а, о, у, э, ы.
Пры змякчэнні цвёрды гук т змяняецца мяккім [ц’]. Мяккасць [ц’] абазначаецца літарамі я, е, ё, ю, і. ь.
У беларускай мове ёсць і цверды гук [ц]: цэгла, цыбуля, цукар.
16.ПАДОЎЖАНЫЯ ЗЫЧНЫЯ.
Напішы слова правільна, падкрэслі падоўжаныя зычныя.
Рабі так: Галлё, насенне, збожжа.
Запомні! Падоўжанае вымаўленне зычных ж, з, л, н, с, ц, ч, ш на пісьме перадаецца дзвюма літарамі. Падоўжанае дз на пісьме перадаецца спалучэннем літар ддз: суддзя, разводдзе.
17.РАЗДЗЯЛЯЛЬНЫ МЯККІ ЗНАК (Ь).
Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі ь і літару, якая стаіць перад ім.
Рабі так: Залью, мільён, Ульяна.
Запомні! Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасля л,н перад галоснымі я, е, ё, ю, і.
18. РАЗДЗЯЛЯЛЬНЫ ЗНАК АПОСТРАФ (‘).
Напішы слова правільна. Запішы яшчэ два словы на гэта правіла, падкрэслі літары, якія раздзяляюцца апострафам.
Рабі так: Пер’е, вераб’і, сям’я.
Запомні! У некаторых словах зычныя з галоснымі е, ё, і, ю, я вымаўляюцца раздзельна. На пісьме такое вымаўленне абазначаецца апострафам (‘). Пасля ў апостраф не пішацца:
здароўе, салаўі.
19.ПРЫНАЗОЎНІК.
Напішы правільна прыназоўнік і слова, да якога ён адносіцца, паміж прыназоўнікам і словам устаў пытанне або іншае слова.
Рабі так: У лес, у (які?) лес, у (восеньскі) лес.
Запомні! Паміж прыназоўнікам і наступным словам можна ўставіць пытанне ці якое-небудзь слова: пад (чым?) бярозамі, пад (маладымі) бярозамі.
20. НЕ З ДЗЕЯСЛОВАМІ.
Напішы правільна дзеяслоў і часціцу не. Запішы яшчэ два дзеясловы з часціцай не.
Рабі так: Не чытала, не гавары, не шуміць.
21. ПРАВАПІС ПРЫСТАВАК.
Напішы слова правільна, абазнач прыстаўку. Запішы яшчэ два словы з гэтай прыстаўкай.
Рабі так: Зрабіць, знесці, здаваў. Або: Спісаць, скаціць, спадаць.
Запомні! Перад звонкімі зычнымі пішуцца прыстаўкі з-, уз-, раз-, без-, бяз-: збіраць, узнікаць. Перад глухімі зычнымі пішуцца прыстаўкі с-, ус-, рас-, бес-, бяс-: схіліць, распісны.
Паміж прыстаўкай, якая заканчваецца на зычны, і коранем, які пачынаецца з літар е, ё, ю, я, пішацца апостраф: з’есці, раз’юшаны.

Памятка па рабоце над памылкамі па беларускай мове 4 клас

Скачать памятка па рабоце над памылкамі па беларускай мове 4 клас fb2

Главная Каталог Белорусский язык. Беларуская мова. 2–4 класы. Памяткі для работы над памылкамі. (0 отзывов). Артикул.  Відэаагляд тавару. Дадзены дапаможнік прызначаны вучням 2–4 класаў для самастойнай работы на ўроку і дома з мэтай выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. Рецензент: кандыдат філалагічных навук, прафесар В. П. Красней. Памятка па рабоце над памылкамі па беларускай мове. Уклад. Н. А. Жыліч. 84 × 60 1/16 (20 × 14,5 см), 24 с. Мэта дапаможніка — навучыць малодшых школьнікаў выконваць работу над памылкамі.

Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка. 3 класс. Закрепляем трудные те 50р. Тип: Памятка; Size: Kb.; Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка (дома з дапамогаю бацькоў), а затым самастойна выпраўляе памылкі.

В гимназии проходит АКЦИЯ по сбору макулатуры. Приносите по четвергам, подписывайте фамилию, класс. Поддержите наш класс!!!

Доставка почтой Получение заказа на почтовом отделении — этот способ доставки наиболее удобен в тех случаях, если по каким-либо причинам Вы не можете получить свой заказ в нашем офисе или Вас не устраивают дни и часы работы нашей курьерской службы.

Оплата: Наличные Подсказка для банковской карты. Банковская карта Подсказка для банковской карты. Другие Подсказка для других способов оплаты. +7 () везде. Памяткі для работы над памылкамі. 48 страниц за 1,70 р. в интернет-магазине [Игрушки БАЙ].  Памяткі для работы над памылкамі.

48 страниц (4 класс) с доставкой по Минску и Беларуси. ПАМЯТКА ПА РАБОЦЕ НАД ПАМЫЛКАМІ. ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ. 1. ПРОПУСК, ЗАМЕНА ЛІТАР. Напішы слова правільна, падкрэслі літару, пастаў націск. Запішы слова яшчэ раз, падзяляючы яго на склады. Рабі так: Маліна, ма-лі-на.

fb2, doc, rtf, djvu

Похожее:

 • Тести історія україни 6 клас онлайн
 • Гдз 7 клас англійська мова плахотник мартинова 2001
 • Фільми онлайн історія україни
 • Зно 2012 грунтовна підготовка за 100 днів англійська мова
 • Історія виробів з солоного тіста
 • Біологія 7-9 клас сало попович
 • Гдз англійська мова 9
 • Работа над памылкамі па беларускай мове 9 клас

  Скачать работа над памылкамі па беларускай мове 9 клас doc

  Памятка па рабоце над памылкамі. Па беларускай мове. Мэта дадзенага дапаможніка – дапамагчы правесці работу над памылкамі.

  Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка (дома з дапамогаю бацькоў), а затым самастойна выпраўляе памылкі.

  Структура памяткі: 1. Пасля кожнага нумара арфаграмы вучань чытае, што трэба зрабіць ў рабоце над памылкамі. 2. Рубрыка “Рабі так” падказвае, як трэба зрабіць, г.зн. дае ўзор работы. 3. У рубрыцы “Запомні!” вучню прапануецца ўспомніць або вывучыць правіла напісання дадзенага слова. 4. Пры выкарыстанні гэтай памяткі на палях выстаўляецца нумар арфаграмы, для на.

  Каталог» 2 класс» Белорусский язык» Работа над памылками па беларускай мове, Баркоуская Н.Ф., Кузьма. Работа над памылками па беларускай мове, Баркоуская Н.Ф., Кузьма. Артикул: (4/42).  Іх галоўная мэта — аказаць дапамогу вучням пры правядзенні работы над памылкамі, замацаваць здольнасці да граматнага пісьма, дамапагчы завучыць правілы. Для бацькоў прыведзены некторыя нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці па беларускай мове 1 ступені навучання, якія дапамогуць разабрацца ў правілах выстаўлення адзнак па розных відых вучнёўскіх работ.

  ПредметБелорусский язык. Класс2 класс. Мэта дапаможніка — навучыць малодшых школьнікаў выконваць работу над памылкамі. Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка або бацькоў, а затым самастойна выпраўляе дапушчаныя памылкі.

  Памятка адпавядае новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.  От издателя. Мэта дапаможніка — навучыць малодшых школьнікаў выконваць работу над памылкамі. Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка або бацькоў, а затым самастойна выпраўляе дапушчаныя памылкі. Памятка адпавядае новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

  Лучшие книги этого раздела. Тренировочные диктанты по русскому языку для учащи Грабчикова Е.С. Рабочий журнал учителя.

  Беларуская мова для 5 класа. Беларуская мова для 8 класа. Галоўная. Настаўнікі. Нарматыўныя дакументы. Метадычныя матэрыялы. Дыдактычныя матэрыялы.  Па-над рэчкаю, з-за хмызняку, з-пад снегу. Правапіс ы, і, й пасля прыставак. Запішыце правільна, вызначце прыстаўку, падкрэсліце галосную ці зычную літару.

  Падмацуйце прыкладамі. Пайшлі, прыйдзе, зайшоў. Узыдзе, абышоў, разышліся. Аб’інець, заікацца, саіскальнік, праіснаваць, міжінстытуцкі, суперінтэлект. Апошнім часам даволі часта гавораць пра адраджэнне беларускай мовы. І гэта невыпадкова.  Работу па засваенні беларуска-рускіх тэрмінаў ажыццяўляю з дапамогай прыёму “Кластар”, які садзейнічае не толькі хуткаму запамінанню тэарэтычнага матэрыялу, але і дапамагае грунтоўна засвоіць тэрміны.

  Так, пры знаёмстве з тэмай “Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў” у 6 класе вучні атрымліваюць заданне пазнаёміцца з тэарэтычным матэрыялам падручніка і скласці кластар разрадаў назоўнікаў.  З вопыту работы ведаю, што вучні часта робяць памылкі ў дапасаванні прыметнікаў да назоўнікаў, род якіх у беларускай і рускай мовах не супадае.

  Праводзячы работу над памылкамі, я дапамагаю вучням узнавіць веды па асобных правілах арфаграфіі, на якія былі зроблены памылкі, даю ўзор тлумачэння памылак. Праверыўшы работы вучняў, адзначаю тыя групы памылак, якія з’яўляюцца тыповымі ў дадзеным выпадку для ўсіх вучняў і над якімі патрэбна папрацаваць калектыўна.

  Фарміраванне арфаграфічнай пісьменнасці на аснове разнастайных метадаў і прыёмаў работы спрыяе павышэнню цікавасці вучняў да вывучэння беларускай мовы.  5. Валочка, Г. М. Кантрольна-вымяральныя матэрыялы. Беларуская мова. Навучальныя дыктанты 5–9 класы / Г.М. Валочка. – Мінск, Анцух М.В. У дадзеным дапаможніку змешчаны матэрыялы па асноўных правілах беларускай мовы ў пачатковай школе, якія можна выкарыстоўваць як на ўроках, так і для самастойных заняткаў вучняў.

  Па кожнай тэме прапануецца правіла правапісання, а потым — інструкція па рабое над памылкамі на дадзенае правіла. Мэта дапаможніка ў тым, каб тлумачыць арфаграмы, на якія дапускаюцца памылкі, замацоўваць навыкі правільнага напісання слоў, садзейнічаць развіццю арфаграфічнай пільнасці, прывучаць вучняў самастойна працаваць.

  Памятка по работе над ошибками по русскому языку. Жилич Н.А. (сост.) Язык.

  EPUB, EPUB, doc, djvu

  Похожее:

 • Тренувальні тести зно 2013 українська мова
 • Біологія 7 клас робочий зошит задорожный
 • Кр 10 клас світова література
 • Рідна мова 5 клас заболотний
 • План-конспект уроку із зарубіжної літератури 9 клас
 • Дпа 2014 9 клас українська мова диктанти скачати
 • Правіла па беларускай мове 3 клас 1 часть

  Скачать правіла па беларускай мове 3 клас 1 часть EPUB

  Адказаў можа быць некалькі. У канцы тэста паглядзі свой вынік. Белорусский язык 3 класс | Автор: Самбук Анна Павловна | ID: | Дата: +2 0. Помещать страницу в закладки могут только зарегистрированные пользователи Зарегистрироваться. Вопрос № 1. Решебник по Белорусскому языку для 3 класса, авторы учебника: Свириденко В.И. на год.  Белорусский язык 3 класс Свириденко В.И. Авторы: Свириденко В.И. Решебник по Белорусскому языку для 3 класса, авторы учебника: Свириденко В.И. на год. Задания. Часть 1. Упражнения.

  1. 2. 3. 4. 5. Памятка па рабоце над памылкамі па беларускай мове. Прыстаўка. Прыстаўка. Правапіс прыставак аб­, ад­, над­, пад­, перад-, прад  Дыктанты і спісванні па беларускай мове 2 — 4 клас. Правапіс не з дзеясловамі. № 3/, с. Правапіс не з дзеясловамі. гдз па беларускай мове 4 вызначыць склон 1 скланення адзиночнага лику Буду рада видеть вас в моем тик токе   белорусский язык 4 класс 2 часть Свириденко решебник Прачытайце сказы.

  Размясціце іх у такой паслядоўнасці, каб   ПакладзЕце а нужно пакладзЯце Збяраце а нужно збераце Па правилу: першы склад перад нацискам с 60 Пр 95 Бел Мова 4 класс 1 часть В. И.

  Свириденко Антонина Аркадьевна Тофелева. Aufrufe Vor 2 years. План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе. Тэма ўрока: Тэматычная работа па тэме «Значэнне слова» Варыянт 1 1. У кожным радку знайдзіце лішняе слова   Беларуская мова. 3 клас. Тэма ўрока: Тэматычная работа па тэме ”Значэнне слова”.

  | Автор: Татьяна Саксон. План-канспект урока Беларускай мовы ў 3 класе. Тэма ўрока: Тэматычная работа па тэме ”Значэнне слова”. Варыянт 1. 1. У кожным радку знайдзіце лішняе слова. Запішыце астатнія словы ў радку.  Основные правила безопасного поведения детей-пассажиров в маршрутном транспортном средстве при следовании с родителями, в группах и самостоятельно. Русский язык. 3 класс. Тема урока: Объяснение значения слов с помощью однокоренных слов.

  ГДЗ по Белорусскому языку 3 класс Свириденко В.И. Показать решебники. Классы. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Математика. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Английский язык.  Здесь вы найдете ГДЗ с подробным и полным решением упражнений (номеров) по Белорусскому языку за 3 класс, автор: Свириденко В. И. Издательство: Национальный институт образования. © «snt63.ru» [email protected].

  ГДЗ Белорусский язык 3 класс. автор: Свириденко В.И.. Решебник и ГДЗ по Белорусскому языку для 3 класса, авторы учебника: Свириденко В.И..

  Сверяй задание онлайн и получай отлично! Учебник. Часть 1. Упражнения. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ГДЗ по Белорусскому языку за 3 класс Свириденко В.И.

  часть 1, 2. ГДЗ. 3 класс. Белорусский язык. Свириденко. Авторы: Свириденко В.И. Зубрилка — подробные гдз и решебник по Белорусскому языку для 3 класса Свириденко В.И.. Спиши решения онлайн с любого устройства. Задания. Часть 1.

  Упражнения. Ответы. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1.

  doc, PDF, EPUB, txt

  Похожее:

 • Англійська мова 1 клас наочність
 • Зошит для контрольних робіт з української мови 7 клас авраменко відповіді
 • Історія інтерпретації роману сервантеса в хуіі-хх ст
 • Розробки уроків інформатика 4 клас корнієнко
 • Аудиювання за 4 клас
 • Зно 2015 математика 11 клас відповіді
 • Задачи за 1 клас
 • Беларуская мова 2-4 класы памяткі для работы над памылкамі

  Скачать беларуская мова 2-4 класы памяткі для работы над памылкамі rtf

  Книги. Учебная литература. Беларуская мова. класы. Памяткі для работы над памылкамі. Добавить В избранное В избранном. Беларуская мова. класы. Памяткі для работы над памылкамі. № Юлия Артемьева, Л. Гапанович,   классы. Памятки для работы над ошибками. Все товары. Беларусь: школьная программа. Памяткі для работы над памылкамі. В категориях. Книги Учебная и справочная литература Товары Школа. Наличие: Нет в наличии. Оставьте нам свой телефон или email и мы сообщим вам о поступлении товара.

  Подписаться на товар.  Описание: Дадзены дапаможнік прызначаны вучням 2–4 класаў для самастойнай работы на ўроку і дома з мэтай выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў.

  Характеристики: Код продукта: Издательство. Аверсэв. ISBN. Режим работы средней школы № График работы руководства. График приёма граждан. Административные процедуры.  Па беларускай мове. 1. пропуск, замена літар. Напішы слова правільна, падкрэслі літару, пастаў націск, запішы гэта слова яшчэ раз, падзяляючы яго на склады. Рабі так: Малíна, ма/лі/на. 2. знакі прыпынку ў канцы сказа. Напішы сказ, пастаў патрэбны знак, падкрэслі яго.

  Запішы яшчэ адзін сказ з такім знакам. Дадзены дапаможнік прызначаны вучням 2–4 класаў для самастойнай работы на ўроку і дома з мэтай выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. Беларуская мова. Группа: Опорные конспекты. Классы: 2 класс, 3 класс, 4 класс. Вокл. мяккая. 48 с. Ф. 70х 1/ISBN Арт. Дадзены дапаможнік прызначаны вучням 2–4 класаў для самастойнай работы на ўроку і дома з мэтай выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў. Штрихкод.

  Описание. Памятка па рабоце над памылкамі па беларускай мове. Уклад. Н. А. Жыліч. 84 × 60 1/16 (20 × 14,5 см), 24 с. Мэта дапаможніка — навучыць малодшых школьнікаў выконваць работу над памылкамі. Предмет: БЕЛАРУСКАЯ МОВА.  # $3 BY-NLB-ar $a РАБОТА НАД ПАМЫЛКАМІ (лінгв.) $2 DVNLB.

    # # $a Белорусский национальный документ. # # $a ’35() $v 4 $z rus. # # $a $2 rugasnti $v 6. па беларускай мове. Мэта дадзенага дапаможніка – дапамагчы правесці работу над памылкамі. Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка (дома з дапамогаю бацькоў), а затым самастойна выпраўляе памылкі. Структура памяткі: 1. Пасля кожнага нумара арфаграмы вучань чытае, што трэба зрабіць ў рабоце над памылкамі. 2. Рубрыка “Рабі так” падказвае, як трэба зрабіць, г.зн.

  дае ўзор работы. 3. У рубрыцы “Запомні!” вучню прапануецца ўспомніць або вывучыць правіла напісання дадзенага слова. 4. Пры выкарыстанні гэтай памяткі на палях выстаўляецца нумар арфаграмы, для найлепшага яе засваення і запамінан.

  doc, PDF, txt, rtf

  Похожее:

 • Слова близькі за значенням синоніми 2 клас
 • Презентація комахи 1 клас природознавство
 • Гдз 8 клас фізика сиротюк 2008
 • Конспект уроку з біології 6 клас сільськогосподарські рослини
 • Побутові травми презентація
 • Додавання і віднімання раціональних чисел 6 клас конспект уроку
 • Тест контроль історія україни всесвітня історія 11 клас скачать
 • %d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0 %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2 %d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0 %d1%8e%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be %d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0

  Интернет IP-камера с облачным сервисом EZVIZ EZVIZ C1C PIR (1080P)(CS-C1C-D0-1D2WPFR)

  EZVIZ C1C PIR (1080P)(CS-C1C-D0-1D2WPFR)

  — 2 МП камера с детекцией движения.

  Усовершенствованная система обнаружения движения

  C1C PIR обладает не только миниатюрными габаритами и элегантными формами, но в то же время необходимым функционалом для максимального обеспечения безопасности дома.

  Камера работает, вы отдыхаете

  При обнаружении движения от излучающих тепло объектов, камера C1C PIR мгновенно отправит оповещения на ваш смартфон. Благодаря применению современной технологии PIR минимизируется количество ложных срабатываний, и вы просматриваете видео в режиме реального времени только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

  Видео высокого разрешения и днем, и ночью

  Камера C1C PIR может автоматически переключаться между дневным/ночным режимами благодаря ИК-фильтру. Эффективный инфракрасный датчик позволяет улавливать малейшие движения даже в полной темноте.

  Всегда на связи

  Говорите с близкими и друзьями с помощью функции двусторонней аудисвязи. Это легко и удобно — просто установите приложение EZVIZ на своем мобильном устройстве.

  Проще простого

  С установкой камеры C1C PIR справится каждый. Просто установите ее на любую магнитную поверхность или прикрипите к стене/ потолоку с помощью комплекта для установки. Отрегулируйте угол обзора и дело сделано — C1C PIR готова к работе!

  Технические характеристики EZVIZ C1C PIR (1080P)(CS-C1C-D0-1D2WPFR)

  • Тип Wi-Fi камера
  • Модель CS-C1C-D0-1D2WPFR
  • Тип подключения Wi-Fi
  • Комплектация Wi-Fi камера, инструкция
  Камера
  • Матрица 1/2.9″ CMOS Прогрессивной Развертки
  • Разрешения 1920 x 1080
  • Чувствительность 0.02лк F2.0
  • Фокусное расстояние 2.8мм
  • Угол обзора 106° (горизонтальный), 130°(диагональный)
  • Разрешение и частота записи 1920 x 1080, 20 к/с
  • Формат записи видео H.264
  • Аудио Встроенный микрофон и динамик
  Интерфейсы
  • Подключение к сети Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4 ГГц~ 2.4835 ГГц
  • Поддержка карт памяти MicroSD до 256ГБ
  Функции и возможности
  • Микрофон Запись звука
  • Соединение Простая настройка через облако EZVIZ
  • Smart функция Детекция движения
  Дополнительная информация
  • Рабочая температура От -10°C до +45°C Влажность 95% или меньше
  • Питание DC 5В ±10%, 4Вт Maкс
  • Размеры 123*79*125,5 мм
  • Вес 98г
  • Гарантия 12 месяцев.

  Документация EZVIZ C1C PIR (1080P)(CS-C1C-D0-1D2WPFR)

  Руководство пользователя EZVIZ C1C PIR (1080P)(CS-C1C-D0-1D2WPFR)

  Белоруссия заключила в тюрьму двух лидеров оппозиции; Многотысячный митинг учителей

  МИНСК (Рейтер). Во вторник Беларусь заключила в тюрьму двух лидеров оппозиции на 10 дней, поскольку правительство преследовало несколько человек, все еще находящихся на свободе, в то время как школьные учителя возглавили новую многотысячную акцию протеста против президента Александра Лукашенко.

  Несмотря на то, что большинство крупных деятелей оппозиции находятся в тюрьме или в ссылке, Лукашенко до сих пор не смог подавить протесты против своего 26-летнего правления, более чем через две недели после выборов, которые, по словам его оппонентов, были сфальсифицированы.

  Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были доставлены в разные суды, где каждый был заключен в тюрьму на 10 суток. Ковалькова до сих пор является главным представителем в Беларуси кандидата от оппозиции Светланы Цихановской, а Дылевский возглавлял забастовки на флагманском тракторном заводе Минска.

  Оба являются высокопоставленными фигурами в Координационном совете оппозиции, созданном на прошлой неделе с самопровозглашенной целью переговоров с властями. Их арестовали в понедельник.

  Лукашенко обвинил новый совет в попытке захвата власти, а прокуратура возбудила уголовное дело.

  Во время последней акции протеста тысячи людей собрались у министерства образования, чтобы продемонстрировать протест против угрозы Лукашенко уволить школьных учителей, не поддерживающих его правительство. Митинги обычно собирают тысячи людей в течение недели, а по выходным — до десятков тысяч.

  «Я пришла для того, чтобы учителя не боялись, чтобы их голос был слышен, чтобы они могли работать, даже если у них иное мнение, чем у властей», — сказала учительница литературы, назвавшаяся Светланой.

  Связанное освещение

  Другие статьи

  Лукашенко отрицает фальсификацию выборов. Он назвал протестующих «крысами» и сказал, что они финансируются из-за границы.

  Его позирование становилось все более конфронтационным: в последние дни на государственном телевидении его изображали с автоматом Калашникова и тактическим жилетом. Тем не менее, давняя угроза решительной полицейской операции по расчистке улиц еще не реализована.

  Другой член оппозиционного совета, Павел Латушко, бывший министр культуры и руководитель главного государственного драматического театра, был допрошен следователями во вторник, но не арестован.Он появился, сказав, что вернется к работе, и деятельность совета не была незаконной.

  В совет входят десятки деятелей, представляющих широкие слои общества. Писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич была вызвана на допрос в среду.

  «Запугивание не сработает. Мы не уступим », — заявила кандидат Цихановская в видео-ссылке с Европарламентом. «Мы требуем освобождения всех политзаключенных. Мы требуем прекратить насилие и запугивание со стороны властей.

  Во вторник Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Цихановской об отмене результатов выборов.

  ОППОЗИЦИЯ

  Цихановская, 37 лет, бежала в Литву после выборов, по словам ее сторонников, она победила. Новичок в политике, она стала кандидатом от оппозиции, получившим консенсус после того, как более известным деятелям запретили баллотироваться, включая ее мужа-активиста, заключенного в тюрьму.

  Беларусь — самый близкий союзник России из всех бывших советских республик, и судьба Лукашенко, как многие считают, находится в руках Кремля, который должен решить, оставаться ли ему с ним, когда его авторитет пошел на убыль.

  Несмотря на то, что в Москве его считают жестоким и непостоянным союзником, кажется, что Лукашенко все еще пользуется поддержкой России, которая направила журналистов в штат Белорусского государственного телевидения после того, как сотрудники уволились в знак протеста против того, что они назвали приказом вести пропаганду.

  Во вторник Россия заявила, что в ходе переговоров между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом она подчеркнула, что США и Европейский союз не должны предпринимать никаких попыток «давления» на Беларусь, в том числе посредством санкций.

  Бигун был в Москве после встречи с Цихановской в ​​понедельник в Литве.

  Западу пришлось уравновесить свои симпатии к зарождающемуся белорусскому продемократическому движению с опасением, что сильная поддержка приведет к репрессиям, поддерживаемым Россией.

  Тем временем кризис угрожает финансам страны, поскольку валютные резервы сокращаются, а валюта слабеет. Белорусский рубль находится на рекордно низком уровне по отношению к евро и приближается к рекордно низкому уровню по отношению к доллару, поскольку белорусы выстраиваются в очередь в обменных пунктах, чтобы купить твердую валюту.

  Дополнительная отчетность Робина Эммотта в Брюсселе и московском офисе Reuters; Написано Питером Граффом; Редакция: Джайлз Элгуд, Ангус МакСван, Уильям Маклин

  Бывший учитель надеется освободить Беларусь от железного кулака президента

  БРЕСТ, Беларусь (AP) — 37-летний бывший учитель английского языка без политического опыта кажется маловероятным соперником авторитарный президент Беларуси, который более четверти века был единственным лидером бывшего советского государства.

  И все же Светлана Цихановская объединила различные оппозиционные фракции, поддерживающие свою кандидатуру, и привлекла десятки тысяч сторонников на свои предвыборные митинги в преддверии президентских выборов в воскресенье.

  Цихановская говорит, что толпы — крупнейшие демонстрации, которые Беларусь видела с момента обретения независимости в 1991 году, — отражают отчаянное стремление к преобразованиям после 26-летнего правления президента Александра Лукашенко.

  В интервью Associated Press она назвала себя «символом перемен».

  «Люди видят во мне не законченного политика, стремящегося к власти, а просто рядового человека, такого же, как они сами — и им это нравится», — сказала Цихановская. «Они понимают, что я ничего не хочу для себя.

  Ее митинг несколько дней назад в Бресте на границе с Польшей собрал более 20 000 человек, что является огромным показателем для города, который никогда не видел крупных политических протестов. За несколько дней до этого митинг Цихановской в ​​столице страны Минске собрал более 60 тысяч человек. Это был самый крупный митинг оппозиции в Беларуси после митингов за несколько месяцев до распада Советского Союза в 1991 году.

  «Я устала быть терпеливой и молчаливой, устала бояться», — сказала Цихановская восторженной толпе в Бресте.

  Во вторник полиция разогнала два митинга Цихановской, где сотни людей собрались в ожидании кандидата. Белорусская правозащитная группа «Весна» сообщила, что около 30 человек были задержаны на запланированных митингах в Слуцке и Солигорске.

  Лукашенко, 65 лет, был директором советского совхоза до того, как стал первым президентом Беларуси в 1994 году. С тех пор он подавлял инакомыслие и независимые СМИ в стране с населением 9,5 миллионов человек, получив прозвище «последний диктатор Европы».

  Но на этот раз Лукашенко, похоже, потерял браваду и выглядит все более нервным перед лицом митингов оппозиции. С начала кампании за участие в акциях протеста задержано более 1000 человек.

  Болезненные экономические последствия пандемии коронавируса и неудачная реакция правительства на вспышку подорвали репутацию Лукашенко.

  Он отказался ввести меры изоляции и назвал коронавирус «психозом», пока в прошлом месяце не признал, что был инфицирован, но быстро выздоровел.

  Цихановская сказала, что совет Лукашенко, чтобы белорусы защищались от вируса с помощью ежедневной рюмки водки, был подобен «плевку в лицо».

  Она рассказала AP, что арест в этом году ее мужа, популярного оппозиционного блоггера, который сам стремился баллотироваться в президенты, не оставил ей другого выбора, кроме как заняться политикой.

  «Внутри варилось более 20 лет. Мы все это время боялись, и никто не осмеливался сказать ни слова », — сказала она. «Но если бы я мог преодолеть свой страх, это мог бы каждый.

  Ее муж, Сергей Цихановский, находится в СИЗО с момента ареста в мае по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Он отверг обвинения как провокацию.

  На прошлой неделе белорусские власти начали новое расследование в отношении мужа Цихановской по обвинению в планировании «массовых беспорядков» с участием 33 российских сотрудников частных охранных предприятий, арестованных в среду. Россия отвергла обвинения, заявив, что мужчины направлялись в другую страну.

  Цихановская отвергла обвинения в адрес мужа как надуманные.«Он не имеет к этому никакого отношения, и люди это понимают», — сказала она.

  В случае победы, сказала Цихановская, она освободит всех политических заключенных, назначит конституционный референдум, который ограничит количество президентских сроков и внесет другие демократические изменения. Она пообещала уйти в отставку через шесть месяцев, чтобы провести новое свободное президентское голосование.

  Она также сказала, что откажется от союзного договора, предусматривающего тесные экономические, политические и военные связи с Россией. Многие в белорусской оппозиции видят в союзе угрозу независимости страны.

  Лукашенко полагался на российские субсидии и кредиты, чтобы поддерживать экономику Беларуси советской эпохи на плаву. Он осудил повышение российских цен на энергоносители в этом году как часть давления Кремля на Беларусь, чтобы она отказалась от своей независимости, и указал на арест 33 российских сотрудников службы безопасности как признак подрывных планов Москвы.

  Западные наблюдатели назвали предыдущие президентские выборы в Беларуси сфальсифицированными с целью удержания Лукашенко у власти.

  Цихановская стала сплоченной фигурой оппозиции после того, как сотрудники избирательных комиссий отказались регистрировать для голосования двух других потенциальных кандидатов, которые рассматривались как самые сильные потенциальные соперники Лукашенко.

  Один из них, Виктор Бабарико, глава крупного контролируемого Россией банка, был заключен в тюрьму в мае по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он отверг как политически мотивированные. Другой, Валерий Цепкало, бежал в Россию со своими детьми в прошлом месяце после того, как получил известие о том, что его арест неизбежен и власти готовы лишить его родительских прав.

  Цихановская объединилась с женой Цепкало, которая осталась в Беларуси, и руководителем кампании Бабарико, чтобы провести энергичную кампанию.Трое других претендентов в избирательном бюллетене широко рассматриваются как символические кандидаты.

  Цихановская сказала, что после угроз ей пришлось отправить своего 10-летнего сына и 5-летнюю дочь в европейскую страну, которую она не назовет.

  «Мне позвонили:« Мы посадим вас за решетку, а ваших детей поместим в детский дом », — сказала она. «Я колебался и собирался уйти в отставку».

  Она сказала, что это мучительное решение. «Но я сделала этот выбор», чтобы продолжать бежать, — сказала она.«Должен быть символ свободы».

  После встречи с лидером белорусской оппозиции на прошлой неделе Мерфи обсуждает бедственное положение демократии и политики США в Беларуси на слушаниях в Комитете по международным отношениям

  ВАШИНГТОН — После его путешествия в Восточную Европу, США. Сенатор Крис Мерфи (округ Коннектикут) , член Комитета по международным отношениям Сената США в среду обратился к США с просьбой Посол в Беларуси Джули Фишер о важности Белорусское оппозиционное движение и ложные заявления Лукашенко об этом, и как Соединенные Штаты могут предать гласности коррупцию Лукашенко на слушаниях в Комитете по Беларуси.

  О значении белорусского и ложных заявлений Лукашенко об этом, Мерфи сказал: «Лукашенко утверждают, что все оппозиционное движение — это некий фронт США. [Это] мы своего рода использование Беларуси, чтобы добраться до Путина как части великой державы конкуренция. Важно понимать, что такое белорусская оппозиция. спрашивают и чем это отличается, например, от того, что происходит в Украина. Где в Украине митингующие, знаете, очень явно хотели ориентация на Европу и на Запад.Это очень отличается от того, что происходит в Беларуси сегодня. Речь идет не о согласовании со странами запад Беларуси. Речь идет как раз о правах человека, достоинстве, способности определить для себя будущее этой страны ».

  О том, как Соединенные Штаты могут рекламировать Коррупция Лукашенко, Мерфи сказал : «Навальный действительно опасен для Путина. отчасти потому, что он проделал очень эффективную работу по выявлению финансовых владения Путина, Медведева и др.У нас есть возможности для этого а также с нашими европейскими партнерами. OFAC — постоянно недофинансируемое казначейство, которое с правом ресурсы могут хорошо разоблачить то, как эти диктаторы за границей скрывают свои деньги. Но СМИ тоже могут это сделать. Мы собираемся услышать свидетельство на следующей панели от Джейми Флай, который расскажет о том, как как Радио Свободная Европа и Радио Свобода нуждаются в дополнительном финансировании и дополнительных ресурсов, чтобы иметь возможность делать эту работу самостоятельно и выставлять на показ для белорусских людей, насколько Лукашенко и его друзья украли у людей этой страны.Что вы думаете об инструментах, которые есть в нашем распоряжении, чтобы просто рассказать историю о том, как коррумпирован этот режим есть? »

  Последняя неделю, Мерфи вместе с сенаторами США Джин Шахин (демократ от штата Нью-Йорк) и Робом Портман (штат Огайо) путешествовал Литве и Украине, чтобы подтвердить приверженность США региональным партнерам и укреплять демократические реформы. В Литве встретились Мерфи, Шахин и Портман. с лидером белорусской оппозиции Светланой Цихановской в ​​Вильнюсе обсудят режимом Лукашенко увеличивающиеся нарушения прав человека против политических оппозиции, в том числе недавний угон гражданского авиалайнера с целью незаконного арестовать и задержать журналиста Рамана Пратасевича.

  Вы можете прочитать всю книгу Мерфи обмен с Fisher ниже:

  MURPHY : «Большое спасибо очень, господин председатель, за проведение этого слушания. Посол, спасибо за ваше Работа. Спасибо за вашу помощь сенатору Шахину, Портману и мне в получении готовы к нашей поездке. Меня невероятно впечатлила Светлана Цихановская и ее команда. Принуждение, под которым они действуют, просто непостижимо и рада изучать новые способы, которыми мы можем их поддержать.

  «Вы можете Вы уже рассказали об этом в подготовленном вами свидетельстве, но, возможно, стоит его повторить. Лукашенко утверждает, что все оппозиционное движение — это некий фронт США. [Что] мы как бы используем Беларусь, чтобы добраться до Путина как часть своего рода соревнование великих держав. Важно понимать, что белорусское оппозиция просит и чем она отличается, например, от того, что происходит в Украине.

  «Где в Украине протестующие, вы знаете, очень явно хотели ориентации с Европа и с Западом.Это очень отличается от того, что происходит в Беларусь сегодня. Речь идет не о союзе со странами к западу от Беларусь. Речь идет как раз о правах человека, достоинстве, умении определять за сами каково будущее этой страны. Не так ли? »

  ФИШЕР :« Сэр, я думаю это совершенно верно. И я думаю, вы знаете, что мы видим в Беларуси, если Я поместил это в некоторый контекст из того, что я испытал в бывшем Советском Союзе. Союз за годы моей службы.Правильно, это отложенный переход. Верно. Лукашенко удерживает власть. Он управлял Беларусью в очень советском стиль для своей четверти века. И то, что мы видим от оппозиции, — это ясное желание. Это не то, что было в Украине, это другое из того, что мы видели в странах Кавказа, потому что это люди говорят: «Мы хотим иметь право голоса».

  «В основном демонстрации прошлым летом в значительной степени были связаны с COVID-19.Во многом это было связано с тем, как власти не отреагировали на кризис здоровья. Были экономические последствия. Но сразу то, что мы увидели, как люди указал на недостатки режима, правительство немедленно ушло вернулся к своим советским инструментам.

  «Ну и что оппозиция сейчас ищет, что за демократическая оппозиция, которая, снова мы можем признать, что Лукашенко оставил свою оппозицию позади решетки, либо он довел их до границ страны и выгнал.Поэтому, когда мы взаимодействуем с теми, кто находится за пределами границ, те, с кем мы можем вовлекать, то, что они прямо говорят нам, что они хотят, — это освобождение политических заключенных и проведение новых выборов, чтобы голоса людей могли быть слышал.

  «Это не про Европейский Союз. Это уж точно не о НАТО. Речь идет о страна, которая хотела бы иметь возможность обрести процветание и стабильность для своих граждан, и государство, которое служит гражданам, а не наоборот около.»

  МЕРФИ :» Хорошо сказано. Позволять я задам вам еще один вопрос о том, как мы как бы раскрываем и пропагандировать своего рода повальную коррупцию в правительстве Лукашенко. Навальный действительно опасен для Путина, отчасти потому, что он очень эффективная работа по разоблачению финансовых авуаров Путина и Медведева, и другие.

  «У нас есть возможности сделать это также вместе с нашими европейскими партнерами. OFAC — это постоянно недофинансируемое агентство в Казначействе, которые с правильными ресурсами могут хорошая работа по разоблачению того, как эти диктаторы за границей прячут свои деньги.Но СМИ тоже могут это сделать. Мы услышим свидетельские показания в следующий раз панель от Джейми Флай, который расскажет о том, как Радио Свободная Европа и Радио Свобода нуждаются в дополнительном финансировании и дополнительных ресурсах, чтобы иметь возможность сделать эту работу сами и показать белорусскому народу, насколько которые Лукашенко и его друзья украли у народа этой страны.

  «Что делать вы думаете об инструментах, которые есть в нашем распоряжении, чтобы просто рассказать историю насколько коррумпирован этот режим? »

  FISHER : « Я думаю, что комитет собирается услышать из следующей панели, я думаю, это будет невероятно важно.RFE / RL и их работа абсолютно необходима для того, чтобы рассказать ту публичную историю, которую вы ссылка.

  «Я думаю что так убедительно в информации, которую опубликовал Навальный, так это он отражает, насколько мало журналистских расследований существует в этой части мир и важность этого. Неслучайно независимые СМИ были основной мишенью Лукашенко в эти месяцы с прошлого лета в проведения выборов и во все эти годы.Важно помните, что в преддверии диверсии Ryanair один из … несколько важных событий за неделю до этого, в том числе закрытие крупнейшего в стране независимого СМИ Tut.By. Итак, эта цель, это очень ясно. Я думаю, что нам еще предстоит сделать в поддержку этого независимого СМИ.

  «Я думаю работы Глобального центра взаимодействия, если бы я мог, если бы я мог рекламировать это для второй абсолютно важен с точки зрения того, как мы противодействуем некоторым массовым количество дезинформации, которая действует на счет Беларуси.И снова, Я знаю, что Джейми Флай расскажет гораздо больше о том, что может сделать RFE / RL, и я полностью поддерживаю это «.

  MURPHY :» Спасибо вам большое много. Спасибо, господин председатель «.

  ###

  Что значит быть учителем в протестующей Беларуси

  Без принципа академической свободы в образовании не будет ничего хорошего. И с этой системой ничего не изменится. Власти знают, что учителя являются ключевым звеном, которое необходимо сохранить, с помощью которого они могут проводить свою политику.Большинство моих бывших учеников с активной гражданской позицией не работают в системе образования, им там не выжить.

  Руководство вуза было хорошо осведомлено о моих взглядах, но я хорошо справился с обязанностями заместителя декана по учебной работе. Меня никогда не отправляли собирать подписи за выдвижение неизвестного [на официальную должность], ни на какие митинги или парады. В 2010 году я тоже ходил на «Площадь» [протесты на Майдане Незалежности в Минске после президентских выборов 19 декабря 2010 года — прим. Ред.], но меня не задерживали. В администрации об этом знали, но, поскольку меня не задерживали, со мной ничего не сделали. Но в конце августа этого года мне сказали: «Немедленно очистите свои социальные сети, вы идиот? Держите свою позицию при себе. У вас есть должность, у вас есть студенты, они будут ассоциировать это с государственным университетом. Молчи, будь умнее. Мы все думаем одинаково, но молчим ».

  Но я продолжал писать то, что думаю, и с каникул меня попросили явиться в университет по поводу моего увольнения.Ничего плохого от людей не ожидал, еще надо было дочитать лекции, но пропуск аннулировали. Студенты начали возмущаться, и им сказали, что меня никто не заставлял увольняться — идея была в том, что я устал от этой работы. Я прямо сказал студентам, что передо мной стоит выбор: либо я уберу свои соцсети, перестану выражать свою позицию и продолжу спокойно работать, либо администрация ожидает от меня [заявления об увольнении].

  Оказалось, что первая студенческая акция в университете прошла в мою поддержку.Мне даже сказали (в администрации), что я решил «раскрутить себя». По той же логике, все те люди, которым пришлось уехать за границу, которые сидят в тюрьмах, которые сейчас теряют работу и платят штрафы, просто решили «продвигать себя». Я не ожидал такой поддержки от бывших студентов и преподавателей других факультетов, получил несколько предложений, и теперь я больше не безработный.

  Врачи своими глазами увидели волну избитых, искалеченных людей, которые обращались к ним за помощью, и им стало трудно оставаться равнодушными.Учителя вроде все понимают, но им не хватает смелости что-то терять. Все — наблюдатели, и лишь немногие соглашаются чем-то пожертвовать. После выборов происходили постоянные дискуссии о происходящем, и я выслушивал вопросы: «Ну, все уже успокаивается, проигрываем?» Я всегда отвечал: «Вы что-то придумали? На чьей стороне вы играли? Вы просто пассивные наблюдатели! » Да, все вроде все прекрасно видят и согласны с тем, что дальше терпеть нельзя, но при этом говорят: «Давай, ты иди за нас, борись, а мы посмотрим».

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *